Marcela Grünerová Lippertová et al.

NEUROREHABILITACE

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

Většina neurologických onemocnění zanechává dlouhodobé nebo trvalé následky různého rozsahu. Stále stoupá zvláště počet pacientů s těžkým, dříve smrtelným poškozením mozku, kteří přežijí, ale se závažným funkčním postižením. Z etických a zdravotně politických důvodů je základním požadavkem, aby pacienti dosáhli po ukončení akutní lékařské péče co nejlepší kvality života a soběstačnosti a aby znovu našli své místo ve společnosti.

Kvalita života pacientů závisí zejména na rychlém zahájení neurorehabilitace, která se provádí kontinuálně: od fáze akutní hospitalizace přes lůžkovou a ambulantní rehabilitaci až k sociálnímu, rodinnému a pracovnímu zařazení.

Neurologických deficitů, vzniklých následkem mozkového poškození, je velké množství a různá je i jejich závažnost – proto vyžadují vysoce individuální a komplexní odborný přístup. Včasná neurorehabilitace by měla začínat již na neurologickém nebo neurochirurgickém oddělení intenzivní péče (ARO, JIP) a je integrovanou součástí terapie.

Nové, zcela přepracované a výrazně rozšířené vydání monografie Neurorehabilitace podává přehled současných terapeutických možností v rehabilitaci těchto pacientů. Významný pokrok v oblasti neurověd umožnil rozšířit a doplnit léčbu na základě poznatků o neuronální plasticitě a reorganizaci, proto hlavní autorka přizvala ke spolupráci další odborníky, kteří text obohatili o nová hlediska a specializované interdisciplinární postupy.

OBSAH:

Předmluva * ČÁST OBECNÁ: 1. Mozek jako žijící zeměkoule aneb Quo vadis, neurorehabilitace? * 2. Historie neurorehabilitace * 3. Hlavní principy, cíle a léčebné úkoly neurorehabilitace * 4. Indikace v neurorehabilitaci * 5. Základy neuronální plasticity * 6. Fázový model neurorehabilitace – příklad pro organizaci rehabilitačního procesu v zahraničí * 7. Týmová spolupráce a stanovování cílů v neurorehabilitaci * 8. Hodnocení (assessment) v neurorehabilitaci * 9. Diagnostika v neurorehabilitaci * 10. Farmakologická terapie v neurorehabilitaci * 11. Transkraniální neuromodulace v neurorehabilitaci * ČÁST SPECIÁLNÍ: 12. Včasná neurorehabilitace – hlavní terapeutické oblasti * 13. Základní terapeutické postupy * 14. Inovativní formy terapie * 15. Vybrané tematické oblasti – terapie hlavních diagnóz * 16. Vybrané tematické oblasti * Seznam zkratek* Rejstřík

Praha: Galén, 2024, 345 s. – Druhé vydání, 195´280 mm, vázané, barevně, 2000 Kč, ISBN 978-80-7492-708-9