PŘIHLÁŠKA DO ČESKÉ NEUROREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI, Z.S.

 

Výhody členství:

  • Kredit 400,- Kč na jednu akci pořádanou ČNRS ročně
  • Newsletter s aktuálními informacemi, pozvánkami na odborné akce a zajímavosti v oboru
  • Možnost aktivní účasti v pracovních skupinách řešících aktuální problémy a témata v interdisciplinárním rozsahu
  • Přístup k elektronické verzi aktuálních článků z oblasti neurorehabilitace

Před vyplněním formuláře věnujte prosím pozornost těmto informacím:


Každému zájemci, který splňuje podmínky a odešle vyplněnou žádost (níže) je vygenerováno registrační číslo, které je současně i variabilním symbolem (pro zaplacení prvního členského příspěvku, ale i pro případné další platby).

  • Po zaplacení prvních členských příspěvků je uchazeč na základě potvrzení o členství přijímán za člena ČNRS.
  • Pokud uchazeč pošle potvrzení o zaplacení e-mailem nebo poštou, můžete průběh registrace urychlit. V opačném případě bude registrace vyřízena do 1. měsíce.

Členské příspěvky zaplaťte bankovním převodem na účet číslo 2602024893/2010 vedený u FIO Banky. Členské příspěvky se platí jedenkrát ročně na výše uvedený bankovní účet. Splatnost členského příspěvku je vždy do 31. ledna kalendářního roku. Pokud se někdo registruje po tomto termínu, bere na vědomí, že členské příspěvky jsou hrazeny na celý kalendářní rok, ve kterém se registroval (tj. vždy na období leden – prosinec, nikoliv např. duben – březen následujícího roku).

Pokud člen neuhradí členský příspěvek, bude mu členství zrušeno.

Výše členského příspěvku:

  • Lékaři, technické a manažerské pozice: 800 Kč
  • Nelékařské profese: 600 Kč
  • Zvýhodněné členství pro studenty a důchodce ve výši: 400 Kč

SNÍŽENÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVĚK PRO STUDENTY


Velmi si vážíme Vašeho zájmu být členem ČNRS již během studia. Podmínky pro registraci do ČNRS jsou shodné s podmínkami plného členství. Zájemce však musí řádně vyplněnou přihlášku doplnit potvrzením o studiu oboru fyzioterapie, ergoterapie, všeobecná sestra, sociální pracovník, biomedicínský inženýr, biomedicínský technik, logoped, psycholog, psychoterapeut, lékař (prezenční či kombinované formy) z téhož roku, ve kterém žádá o členství. Studentské členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 400,- Kč na kalendářní rok. Student se jako člen ČNRS může účastnit zasedání Valné hromady ČNRS, ale nemůže hlasovat a nemůže být členem orgánů sdružení (členem výboru ČNRS aj.).


SNÍŽENÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO ČLENY VE STAROBNÍM DŮCHODU


Člen pobírající starobní důchod může zažádat o snížení členských příspěvků prostřednictvím odeslání Žádosti o snížení členského příspěvku (její součástí je i čestné prohlášení). Člen má nárok na snížení členských příspěvků až po datu, kterým vznikl žadateli nárok na starobní důchod. Snížený členský příspěvek činí 400,- Kč na kalendářní rok. Práva a povinnosti člena pobírajícího starobní důchod zůstávají stejná jako u člena s plným členstvím.

 

Prosíme, vyplňte pečlivě: